وظایف مرکز رشد

     • حمایت های مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد
     • تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد
     • ارائه خدمات و مشاوره های لازم به واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات تجاری و با قابلیت عرضه به بازار دارویی
     • نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر(Monitoring) دستاوردها با هدف افزایش کارائی مرکز رشد
     • نظارت بر فعالیت های واحدهای فنآور به منظور تحقق ایده محوری آنها
     • ایجاد بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز