شرکتهای رشد یافته

شرکت فرآورده های پویش دارو

شرکت پارس نو ترکیب

شرکت پژوهش دارو آریاواحدهاي مستقر

شرکت زیست دارو دانش

شرکت مصون دارو

شرکت سامان داروي هشتم

شركت فنآوران دارویی پارسيان

شرکت فنآوری دارو افشان

شرکت پارس پاد تن

شرکت دارو سازی شفا

شرکت دارو سازی نیکان طب کیمیا

شرکت دارو سازی فناوران دارویی کاشفان

شرکت دارو سازی زیست تخمیر

شرکت دارو سازی بهین داروی توانا

شرکت ارمغان طب داروسازان پارسی

شرکت میلاد گسترش پویا