مرکز رشد
مرکز رشد واحدهای فن آوری فرآورده های دارویی یکی از مراکز رشد وابسته دانشگاه علوم پزشکی تهران است که در زمینه پوشش و استقرار شرکتهای فعال در زمینه های دارویی و تشخیصی فعالیت می نماید. مرکز رشد واحدهای فن آوری فرآورده های دارویی دانشگاه مهمترین استراتژی خود را پذیرش و استقرار شرکتهایی قرار داده است که منطبق با علوم روز و نیازهای اساسی جامعه فعالیت می نمایند. خدماتی که این مرکز به شرکتها و واحدهای مستقر ارائه می دهد شامل موارد زیر است
    •تامین محل کار(به صورت اجاره)
    •خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی
    •خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی
    •آموزش های تخصصی ویژه و مشاوره
    •سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فنآوری


سازمان مؤسس(متقاضی)
دانشگاه علوم پزشکی تهران سازمانی است که مرکز رشد را تاسیس نموده و تامین اعتبارات آن را از مجاری دولتی و غیردولتی بعهده می گیرد.

واحدهای فناور
واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فنآوری، ارائه خدمات تخصصی و فعالیت در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می نمایند. این واحدها شامل شرکتهای خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها یا دستگاههای اجرایی هستند.

دوره رشد مقدماتی
دوره ای حداکثر 6 ماهه که در آن، به افراد و یا گروههای مستعدی که دارای ایده های نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزشهای لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت های حقوقی مستقل داده می شود. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا 9 ماه قابل افزایش است.

بخش رشد مقدماتی
بخشی از مرکز رشد است که در آنجا دوره رشد مقدماتی برگزار می گردد.