شرایط استقرار در مرکز و مزایای استقرار

√ مزایای استقرار در مرکز رشد واحدهای فن آوری فرآورده های دارویی
     • فراهم بودن دفتر کار و زیرساختهای اداری لازم، و ارائه خدمات پشتیبانی علمی و مشاوره ای برای فعالیت شرکتها و مؤسسات
     • بهره گیری و استفاده آسان از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی فنی - تخصصی در قالب واحدهای مستقر در محل مرکز و واحدهای آموزشی تحقیقاتی دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی
     • تسهیل در روند استفاده از بعضی تسهیلات، با توجه به روابط مرکز رشد با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی
     • برخورداری از هم افزایی علمی و فنی، تبادل نظرات و همفکری در زمینه های گوناگون برای شرکتهای حاضر در مرکز


√ معیارهای پذیرش مؤسسات متقاضی جهت استقرار در مرکز رشد
     • داشتن ابده مناسب متکی بر فنآوری
     • معرفی تیم کارآفرین متناسب با زمینه فعالیت
     • داشتن برنامه کاری متکی بر ابزار(Business Plan)و ارائه feasibility study


√ شرایط عمومی استقرار در مرکز رشد
     • متقاضیان دارای شخصیت حقوقی(شرکت یا مؤسسه ثبت شده یا آماده ثبت ظرف مدت معین) باشند
     • فعالیت مؤسسه بر روی یک ایده فناورانه خاص که دارای توجیه فنی و اقتصادی است متمرکز شده باشند
     • اعضاء اصلی حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند
     • یکی از اعضاء دارای مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر و یا کارشناس متخصص باشد
     • حداقل یک نفر بصورت تمام وقت در محل استقرار مؤسسه حضور داشته باشند


√ شرایط عمومی استقرار در مرکز رشد مقدماتی
     • عضویت حداقل دو نفر با مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر
     • یکی از اعضاء هسته می تواند دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد و یا داروسازی باشد
     • حداقل حضور یکنفر از اعضاء یا نماینده تام الاختیار ایشان در محل استقرار


√ تعهدات واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد
     • رعایت ضوابط و مقررات مرکز رشد
     • تلاش فعال در جهت دستیابی به اهداف کمی و کیفی برنامه ارائه شده
     • پرداخت هزینه ها طبق تعرفه و بازپرداخت اعتبارات دریافتی در مدت تعیین شده