فرآخوان پذیرش واحدهای فنآور دارویی

با استعانت از خداوند تبارک و تعالی، در راستای نیل به اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز 20 ساله کشور و توسعه ایران اسلامی در فنآوری های نوین دارویی و همچنین موفقیت مرکز رشد واحدهای فنآوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تجاری نمودن 5 فرآورده دارویی استراتژیک و کمک به قطع وابستگی کشور به واردات این اقلام از صاحبان طرحهای دارای فنآوری نوین و پیشرفته مرتبط به فرآورده های دارویی در سال جاری پذیرش به عمل می آورد. طرحهای ارائه شده می بایستی مراحل تحقیقاتی را با موفقیت به اتمام رسانده باشند و طرحهای دارویی دارای فنآوری نوین و با ارزش افزوده بالا در اولویت قرار خواهند گرفت ادامه مطلب