انتهاي کارگر شمالي- بالاتر از جلال آل احمد- جنب کوي دانشگاه- روبروي دانشکده تربيت بدني- پلاک 1462- مرکز رشد واحدهاي فناوري فرآورده هاي دارويي آدرس:
+98(21)88006090 - +98(21)88011058 - +98(21)88026732 تلفن:
+98(21)88026734 فاکس:
pi@tums.ac.ir Email: