Print This Page


اهداف مرکز رشد

     • بستر سازی جهت تجاری کردن دستآوردهای تحقیقاتی علوم دارویی
     • ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از توآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان
     • کمک به رونق اقتصاد محلی و منطقه ای مبتنی بر فنآوری
     • ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فنآور فعال در زمینه های فنآوری دارویی
     • بستر سازی جهت ایجاد فرصت های شفلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فنآوری فرآورده های دارویی
     • تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فنآوری قابل عرضه به بازار