صندوق حمايت از پژوهشگران کشور insf.org
صندوق توسعه فناوريهاي نوين techfund.ir
شرکت گسترش کارآفريني ايران irankarafarin.com
شرکت گسترش صنعت علوم زيستي-ليدکو lidco.ir
ستاد توسعه زيست فناوري biodc.ir
صندوق مهر اما رضا (ع) mehrereza.ir
ستاد ويژه توسعه فناوري نانو nano.ir