شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري istt.org
پارك علم و فناوری شيخ بهايی استان اصفهان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري istt.ir
پارك علم و فناوري دانشگاه اروميه Urmia.ac.ir/wastp
پارك علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس mstpark.org
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران utstp.ir
پارك علم و فناوري دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين qstpark.ir
پارك علم و فنّاوري استان آذربايجان شرقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري eastp.ir
پارك علم و فنّاوري استان خراسان رضوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري kstp.ir
پارك علم و فنّاوري استان سمنان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري sstp.ir
پارك علم و فناوري استان فارس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري fstp.ir
پارك علم و فنّاوري استان گيلان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري gstp.ir
پارك علم و فنّاوري استان مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري astp.ir
پارك علم و فنّاوري استان يزد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ystp.org/ICT.html
پارک علم و فناوری صنعت آب و برق وزارت نيرو iestp.ir
پارك علم و فناوري جهاد دانشگاهی كرمانشاه kermanshahstp.ir
پارك علم و فناوري استان همدان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري hstp.ir
پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی هلجرد esas.ac.ir
پارك علم و فناوري مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي کرمان icst.ac.ir