کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس

اعضای شورای مرکز رشد

دکتر سید حمید خوئی
رياست شورای مرکز
CVایمیل
دکتر محمدرضا روئینی
معاون اداری مالی دانشکده داروسازی
CVایمیل
دکتر محمد شریف زاده
ریاست دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
CVایمیل
دکتر عباس کبریایی زاده
مدیر گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی
CVایمیل
دکتر رسول دیناروند
عضو هئیت علمی دانشکده داروسازی
CVایمیل